Regler

Vi använder Svenska Pokerförbundets regelverk

Innehållsförteckning
§1 Uppförande och Bestraffningar
§2 Allmänna Regler
§3 "Show one – show all", showdown och liknande
§4 Given
§5 Fel vid flop, turn eller river
§6 Turordning och action "out of turn"
§7 Satsningar i rätt turordning
§8 Tävlingsledarens procedurer
§9 Exponerade kort

Svenska Pokerförbundets tävlingsregler för poker, version 1.2

Deltagare i arbetet: Ola Brandborn, Jonathan Sörum, Gävleklubben
samt anslutna klubbar via diskussion på pokerforum.nu
Layout av Andreas Kylander, ITM Webb
Dessa regler är gäller från och med år 2006, i alla av Svenska Pokerförbundet sanktionerade stortävlingar.
I vissa fall finns det olika regler beroende om det spelas med dedikerad dealer (alltså icke-spelande dealer) eller om spelet är "player-dealt". I dessa fall anges under
a) den dealer-givna regelvarianten
och
b) den player-givna varianten.
Genom att deltaga har du förbundit dig att spela enligt våra regler och procedurer. I och med att du tar en plats vid pokerbordet, godkänner du att Tävlingsledningen (TL) fattar alla större beslut angående denna turnering och även dömer i frågor som kan uppstå under spelets gång. Vi rekommenderar dig starkt att läsa igenom regelverket.
Versionshistorik
1.0 oktober 2005. Fösta utkast
1.1 november 2005. Stavfel rättade
1.2 december 2005. Hänvisningsfel och slang rättade
§1 Uppförande och Bestraffningar
Tävlingsledningens avsikt är att tillgodose spelarna med en angenäm miljö att spela i, men ansvarar inte för enskilda spelares beteende. Därför har vissa uppföranderegler fastställts, som alla är förbundna att hålla sig till. Tävlingsledningen kan neka en spelare fortsatt spel ifall denne uppför sig särskilt illa.
Tävlingsledaren äger rätt att frångå reglerna om dessa vid något tillfälle som vi inte kunnat förutse befinns vara mycket orättvisa gentemot spelare. Vid en sådan bedömning skall TL döma efter SM-reglernas intention om ett rättvist spel, där den icke-felande sidan inte skall lida skada. Vidare skall TL efter avslutat spel skyndsamt skicka sitt domslut med motivering varför han frångick reglerna till regelkommittén för SVEPOF.
Tävlingsledningens beslut är slutgiltiga.
Fel eller oregelbundenheter ska åberopas av spelaren direkt när de sker, eller när de upptäcks. Eventuella fördröjningar av åberopandet kan påverka domslutet.
§1.1 Det sedvanliga följden av ett regelbrott för en aktiv spelare i en hand, är att dennes hand förklaras död. Dödförklaring innebär att spelarens kort foldas och alla marker denne satsat har gått förlorade. Dödförklaring kan kombineras med disciplinärt straff.
§1.2 Disciplinära straff är: varning, sitta ut i 10, 20, 30 eller 40 minuter, samt diskvalificering. I regel går man på mildare straff vid första förseelsen (dvs. först varning, sedan sitta ut 10 minuter, därefter sitta ut 20 minuter), men det står fritt för Tävlingsledningen att välja ett hårdare straff ifall situationen kräver det.
§1.3 Sitta ut innebär att spelaren inte är närvarande vid bordet under den angivna tiden. Eventuella blinds tas från spelaren när det blir dennes tur.
§1.4 Diskvalificering innebär att spelarens marker tas ur spel och spelaren får lämna lokalen. Eventuella avgifter återbetalas inte.
Vid varje fall där en spelare fått mer än 20 minuters utvisning (sitta ut) eller diskvalificering skall tävlingsledaren sända en rapport om det inträffade till disciplinnämnden i SVEPOF
Ifall spelarna är oense om regelfråga eller annan dispyt uppstår, ska Tävlingsledningen omedelbart tillkallas.
Exempelvis SKA följande (men inte bara dessa) otillåtna handlingar leda till bestraffning, om de sker vid upprepade tillfällen. Tumregeln är att 1 gång ger varning, 2 ggr leder till hårdare straff. Notera att detta bara är en tumregel och det slutgiltiga beslutet ligger hos Tävlingsledningen.
a) Att titta genom kastade kort, eller burncards är totalt förbjudet. När korten kastats in i mucken, får ingen spelare titta på dom, ej ens den spelare som kastade in dem.
b) Spelarna är skyldiga att alltid skydda sina medspelare. Det är inte tillåtet att diskutera lagda händer eller möjliga vinnarhänder under pågående giv.
c) Coffehousing är förbjudet, dvs. att under pågående hand berätta för andra spelare vad man har slängt eller hur spelaren bör spela sin hand.
d) Rabbit hunting är ej tillåtet, dvs. att när given är slut titta vilka kommande kort skulle vara.
e) Att muntligen avslöja sin hand eller hjälpa en annan spelare medan handen pågår leder till omedelbar bestraffning, även vid första förseelsen.
f) Spelare som splashar potten skall bestraffas enligt §1
En hand kan dödförklaras av, men inte enbart av, följande:
a) Du foldar, eller annonserar muntligen att du foldar när en bet eller raise har gjorts innan dig.
b) Du kastar bort din hand framåt på bordet, vilket orsakar att nästa spelare agerar (även om en bet eller raise inte gjorts innan dig).
c) Någon kallar "Time" mot dig och du inte agerar när tidsfristen löpt ut.
d) Kort som kastas in i mucken KAN förklaras icke-döda. Ifall korten är lätta att identifiera, kan de tas tillbaks ifall det är det mest rättvisa alternativet. Detta är ett undantag från huvudregeln. Stor hänsyn tas till ifall folden orsakades av felaktig information från en annan spelare.
e) Ifall en spelare går all-in och två- eller flera spelare samtalar om hur de ska agera, så dödförklaras alla händer vars spelare deltog i diskussionen. Dessutom tilldelas ett disciplinärt straff till de felande spelarna enligt §1.

Kommentar till e: Ifall det är första förseelsen så innebär detta en varning, är det andra förseelsen innebär det att sitta ut 10 min osv. Detta följer dels av regeln om en spelare per hand och att lagspelande är förbjudet. Ifall det ligger mer pengar i potten än vad som tillfaller spelaren som gick all-in, ska TL döma enligt eget gottfinnande. Ett rimligt domslut är att all-in spelaren vinner huvudpotten, medan det blir showdown om sidopotten mellan de dödförklarade händerna (som alltså ej kan vinna någon del av huvudpotten)!

f) Ifall två- eller fler spelare kommer överens om att checka ner handen, när en annan spelare gått all-in, dödförklaras deras händer. Disciplinärt straff utgår också.

Kommentar till f: Det är givetvis korrekt ATT checka ner händerna, det är normal tävlingstaktik, men spelarna får inte göra en sådan överenskommelse eller föra diskussioner kring detta.

g) En spelare som visar sin hand under pågående giv kan resultera i att handen dödförklaras resultera i att handen dödförklaras. Detta är dock inget som sker automatiskt och i regel ska Tävlingsledningen tillkallas. Se § 9.
h) Om en spelare frågar en annan person om råd under en pågående hand och denne person svarar (antingen muntligen eller med kroppsspråk) anses detta som lagspel och spelarens hand foldas. Dvs. frågar du rätt ut till alla hur man ska göra och någon svarar = död hand.
§2 Allmänna Regler
§2.1 Placering av spelare sker slumpmässigt (TL kan göra undantag vid fysiska handikapp).
§2.2 Då fler bord slås ihop till ett finalbord, lottas alla platser om på nytt.
§2.3 Omlottning kan ske vid större flerdagarsevenemang, då man skall slå ihop två "förstadagar" eller liknande, allt efter TL:s gottfinnande. Proceduren skall vara kommunicerad i förväg, senast i samband med start av tävlingen.
§2.3.1 Om "seedad" lottning används (dvs. största stackarna inte kan hamna vid samma bord) skall detta framgå före tävlingens start. I annat fall skall fri lottning användas.
§2.4 Tillåtna språk vid spelborden är Svenska eller Engelska. Tävlingsledningen kan ge dispens för andra för svenskar lättförstådda språk som Norska eller Danska. Brott mot denna regel regleras i §1.
§2.5 Mobiltelefon är ett mycket störande moment. Om en spelare pratar i mobiltelefon eller om hans mobiltelefon ringer, så skall hans hand dömas som död direkt (oavsett om han har straight flush i en jättepott). Spelare skall uppmanas ha mobiltelefonen avstängd eller i ljudlöst läge.
§2.6 Betalning och start. De som betalt buyin själv eller via ombud eller på annat sätt kvalificerat sig för tävlingen innan starttid för turneringen deltar i turneringen. "Late entrance" är inte tillåtet. Marker för spelare som betalt men inte kommit placeras ut på spelarens plats, de blindas av tills spelaren är på plats alternativt tills markerna är slut.
§2.6.1 Efter det att tävlingen börjat kan inte en spelare skänka eller sälja sin plats till annan spelare, inte ens vid akut sjukdom. Måste spelaren lämna tävlingen skall resterande marker blindas/antas bort. Spelarna kan ej få tillbaks startavgiften om de måste försvinna efter start.

Kommentar: Tänk vilken fördel det skulle vara att ha en spelare som är bra på fullbordstaktik att spela de första rundorna, sedan sätta in en spelare som är bra på shorthanded och finalbordstaktik.

§2.7 Kort ges till alla spelare (även dom som inte är vid bordet). Den spelare som inte är närvarande vid bordet när korten delas ut foldas direkt av dealern när dealern gett ut givens sista kort, utan undantag.

Kommentar: För att vara närvarande krävs antingen att man sitter i sin stol eller är i färd med att sätta sig. För att kunna räknas som att vara i färd med att sätta sig, ska man åtminstone ha handen på stolen. Att vara på väg till bordet räknas inte som att vara närvarande. Denna regel behövs eftersom det är av allra största vikt för den som beslutar om en satsning, att denne vet hur många motståndare denne står inför. Ifall regeln skulle vara att det var först när action nådde spelaren som korten foldades, så skulle spelaren före kunna påverka ifall korten foldades genom långsamt/snabbt spel, vilket ger denne en orättvis kontroll över handen.

$2.7.1 Spelare inblandade i pott får inte lämna bordet under spelet av en pott. Kort för spelare som lämnat bordet under spelet av en hand foldas.

Kommentar: Här kan dock "house rules" finnas vid rena klubbtävlingar, att turneringsledare som själv spelar turneringen måste få möjlighet att springa ifrån bordet för ett domslut vid annat bord, för att sedan komma tillbaka under spelet.

§2.8 Spelare MÅSTE ha sina kort fullt synliga på bordet (ej uppe på armstödet). Korten får inte tas från bordet och ej heller helt täckas av händerna eller på annat sätt gömmas. Ifall en spelares tur hoppas över på grund av detta, kan situationer uppstå då dennes tur går förverkad.

Kommentar: Den som täcker sina kort, gör så att en spelare som sitter efter kan råka agera "out of turn". Normalt sett är reglerna hårda mot en spelare som agerar "out of turn", men om detta uppenbarligen uppstått för att en spelare "gömt" sina kort skall inget straff utgå på spelaren som agerat "out of turn". Spelaren som "gömt" sina kort skall tilldömas straff enligt §1.

§2.9 Alla marker måste vara inom synhåll. Motspelare måste alltid tydligt kunna se marker av högst valör.
§2.10 En spelare per hand. Det är förbjudet att diskutera sin hand med motspelare eller begära hjälp om hur handen ska spelas under handens gång. Allmänna regelfrågor är alltid tillåtna. Tumregeln är att den/de spelare som diskuterar levande händer, får sina händer dödade, och påföljder enligt §1.
§2.10.1 Lagspel är totalt förbjudet. Spelare får inte samtala om vad de tror att en annan spelare har, eller vad de tycker att andra ska göra. Varje spelare spelar för sig själv. Brott mot denna regel leder till att ens hand dödförklaras, samt andra disciplinära åtgärder.
§2.10.2 Diskussioner. Personer, vare sig dom är i potten eller ej, får ej uttala sig om potten, slängda kort eller spelet i övrigt. Varning och straff utdelas enligt varningsreglerna

Kommentar till § 2.10.x: Ett exempel: A betar sig all-in. B och C täcker A. Om nu B och C börjar diskutera "vem ska syna" eller på annat sätt antyder hur de skall agera, så räknas B och C:s händer som döda. A vinner potter, och B och C får varning/straff enligt §1.
Om B och C båda synar A, så är det givetvis helt okej för B och C att checka ner händerna – det är normal tävlingstaktik att inte bluffa bort varandra ur potten när de försöker slå ut spelare A ur tävlingen. Men de får absolut inte säga till varandra att "nu checkar vi ner handen". TL dömer varning/straff enligt §1.

§2.11 "Prata" i korten H2H. Om enbart exakt två spelare finns kvar i potten får spelarna "snacka" i korten, för att inducera en läggning, syn, tells eller liknande. Om det är tre eller fler spelare är det förbjudet.
§2.12 En spelare har rätt att åberopa "time" ifall denne tycker att motspelaren tar för lång tid på sig med ett beslut. Dealern låter då 60 sekunder gå på klockan och räknar sedan ner från 10. När dealern når "noll", så är spelarens hand död. Spelare som ofta spelar långsamt får varning och straff enligt §1.
§2.13 När turneringen är heads up (2 spelare) så lägger knappen (dealern) Small Blind och agerar först före floppen. De tre övriga rundorna agerar knappen sist. När spelet övergår till att gå från tre spelare till två spelare så "vandrar" big blind" till nästa spelare - en spelare kan alltså få knappen två gånger i följd.
§2.14 När blindsen går upp, så höjs dessa när den pågående handen är avslutad. En hand anses pågående från och med att blandningen av korten inför nästa hand påbörjats.
§2.15 Ifall två spelare åker ut under samma hand från samma bord, anses den spelare som hade flest marker ha fått den högre placeringen av de två. I det fall de åker ut samtidigt men från olika bord anses de ha fått delade placeringar.
§2.16 Chip race: Om marker av lägre valörer ska växlas in, så kallat "chip race", ska varje spelare växla in dessa marker till en högre valör. De udda marker som blir över, ska ingå i ett så kallat race. Alla spelares udda marker läggs in i en pot. Om potten inte uppgår till ett jämnt antal av den högre valören, avrundas antalet marker i potten uppåt. Sedan får varje spelare som är med i racet lika många kort tilldelade som antalet marker de lade in i potten. Spelaren närmast till vänster om dealern får alla sina kort innan nästa spelare får sina. När alla spelare fått kort, går första markern till högsta kortet, nästa marker går till näst högsta kortet osv.
Varje spelare kan maximalt få EN marker av den högre valören i ett race.

Kommentar: Ifall spelare A har de 2 högsta korten, får denne ändå bara 1 marker och man går således vidare till den spelare som har högst kort efter spelare A.

§2.16.1 Man kan INTE bli utslagen ur ett chiprace. I de fall spelaren förlorar alla sina marker i racet så får han ändå en marker av närmast högre valör tilldelat sig av tävlingsledningen efter chipracets slut.
§3 "Show one – show all", showdown och liknande
§3.1 Alla spelare har rätt att få lika stor tillgång till information om innehållet i en annan spelares hand. Efter handen är slut, om kort visas för en spelare, har alla andra spelare vid bordet rätt att se dessa kort.
Under pågående hand, om kort visas för en aktiv spelare som har beslut att fatta på den pågående satsningsomgången måste korten omedelbart visas för de övriga spelarna. Handen blir därefter dödförklarad enligt § 1. Om spelaren som fick se korten inte är involverad i handen, eller inte kan använda informationen i satsningsbeslut (om denne exempelvis redan är all-in eller redan agerat), ska informationen undanhållas tills satsningen i handen är över, så att den normala utgången av handen inte påverkas. Om kort visats för en spelare som inte har fler beslut att fatta under pågående satsningsomgång, men som kan använda informationen på senare satsningsomgångar, så ska informationen ges till de övriga spelarna när den pågående satsningsomgången är avslutad. Disciplinstraff enligt §1 kan utdömas.
§3.2 Då en spelare är all-in och ingen vidare satsning kan göras, vänds båda spelarnas kort upp innan fler kort delas ut. Samma gäller ifall två spelare är all-in och synas av en tredje. Denna regel gäller EJ cashgame.
§3.3 Ifall det bettas på sista rundan, ska den hand som visade aggression senast (genom att betta eller raisa) visas först.
§3.3.1 Ifall det INTE förekommit någon betting på river, ska handen närmast till vänster om dealern visa först.
§3.4 En spelare som blir synad måste visa båda korten. De som synar en spelare behöver INTE visa sina kort om de inte kan vinna potten. Detta gäller även om det inte skedde någon satsning sista rundan (rundcheckat).
§3.5 Den spelare som vill göra anspråk på potten måste visa hela handen, undantagslöst även om motståndaren kastar in sin hand i mucken, (två kort i Texas, 4 kort i Omaha, 7 kort i 7-stud osv.) för att vinna potten. Visar spelaren ett kort och slänger det andra i mucken så är handen död. För att vinna potten skall korten visas. Korten skall visas framför sig, ej "kastas" upp på rygg (vänds ett kort upp och ner på/vid mucken döms handen som död).

Kommentar: Regeln är till för att spelarna tydligt skall visa att de har rätt antal kort, och inte ett kort för mycket eller för litet.

§3.5.1 Om en spelare foldar sina kort till följd av att en annan spelare FELAKTIGT utannonserat sin hand (dvs. spelare A sade att han hade stege men inte hade det), så skall TL försöka återställa handen från mucken, om så är möjligt. Går det tydligt att urskilja spelarens hand är den handen EJ död. Stor hänsyn ska tas till att få fram den muckade handen. Är man inte helt säker på vilka kort som är spelarens kort så döms handen som död. Spelare A får bestraffning enligt § 1.
§3.5.2 Korten talar, ej vad spelaren säger (tror spelaren att han har ett par och råkar säga det, men övriga spelare ser en färg, så är det färg som gäller). Samtliga spelare och dealer kring bordet skall hjälpa till att "läsa" visade händer. Om spelaren verbalt deklarerar en högre hand än han har och därmed får motspelare att kasta vinnande händer så får han varning enligt §1, om det inte är ett uppenbart misstag.
§3.6 Om det finns udda marker i potten efter det att markerna växlats ner så långt det går vid delning (split pot) går det till spelaren närmast till vänster om knappen. I hi/lo-spel går udda marker till sämst position av de händer som spelar om höga delen av potten.
§4 Given
§4.1 Kortleken måste kuperas innan giv, minst 4 kort från toppen och max 4 kort från botten.
§4.2 Engelsk giv skall alltid användas vid "player dealt"-tävlingar. Engelsk giv innebär att förhand (small blind) blandar kortleken, spelaren bakom given (cut-off) kuperar kortleken, och givaren ger. Ifall cutcard förses av Tävlingsledningen, måste de användas utan undantag. Vidare lägger dealern (vid player dealt-spel) kortleken i en liten solfjäderform och drar med kort med pekfingret till var och en. Givaren ger inte "från handen"

Kommentar: Engelsk giv minimerar möjligheterna till fusk. Den som är dealer har ingen inverkan på vare sig blandning eller kupering, och i och med att man använder sig av solfjäderformen så kan dealern inte ge "från botten" eller "second".

§4.3 Före flop, turn, river (el. motsvarande vid andra spel) skall kort brännas. Dealern får inte bränna i förväg.

Kommentar: Anledningen till att man bränner kort är att om något kort skulle vara märkt och någon därmed har kännedom om vilket kort som ligger överst, så skall skadeverkningarna minskas. Den "fuskande" spelaren kan förvisso veta att ett specifikt kort INTE kommer på turn (eftersom man bränner det översta) men denna information är mycket mindre värd än om han VISSTE vilket kort som skulle komma (om man inte brände kort).

§4.4 Är det någon av de första två korten som delats ut (dvs. till Small Blind eller Big Blinds första kort) som blivit exponerade, eller om det är knappens kort som blivit exponerat, blir det omedelbar omgiv.

Kommentar: När något av de två första korten blivit exponerade går det snabbt att göra en omgiv, så det gör vi. I det fall att knappens eget kort blivit exponerat så blir det omgiv, annars skulle knappen få två kort i följd enligt §4.5, och det vill vi undvika (om kortleken är dåligt blandat exempelvis).

§4.5 Ifall dealern råkar exponera ett kort under utdelning av korten, men ej något av de första två korten eller knappens eget kort, enligt § 4.4 :
a) Dealern visar samtliga det feldelade kortet efter att ha delat ut kort till alla. Dealern fortsätter alltså som om inget misstag skett.
b) Dealern tar ett kort från toppen av leken och ger till spelaren vars kort exponerades.
c) Det exponerade kortet läggs överst på leken och används som burncard, för att säkerställa att floppen blir den som skulle ha blivit om inget misstag skett.

Kommentar: Ifall en spelare får sitt kort exponerat under given, så har denne INTE valmöjlighet att behålla kortet.

§4.6 Har två eller fler kort visats under given så blir det omgiv.
§4.7 I stötspel eller liknande, där spelarna får dels stängda och dels öppna kort: Om spelaren får något av sina stängda kort visade under given, skall han i stället få ett av sina öppna kort tilldelat sig stängt.
§4.8 Ifall korten delats ut med start från fel position (small blind inte fick kort först), blir det omedelbar omgiv.
§4.9 Missgiv kan inte förklaras efter att spelet satt igång. Spelet anses ha satt igång när båda spelarna EFTER Big Blind har agerat. Inga marker returneras till någon spelare vars hand blir dödförklarad vid detta skede. Har en spelare ett kort för lite och inte åberopar detta direkt, blir hans hand dödförklarad om spelet satt igång.
§4.10 Ifall ett kort ligger med fel sida upp i leken ("Boxed Cards") under någon gång under handens förlopp, ska kortet anses vara skräp och tas ur leken under handens gång. Nästa kort plockas istället som om det föregående inte hörde hemma i leken. Ifall 2 eller fler kort i leken ligger med fel sida upp, blir det omgiv.
§5 Fel vid flop, turn eller river
§5.1 Ifall dealern glömmer bränna kort innan flop/turn/river, ska dealern göra följande:
a) Ta det kort som skulle brännas och visar samtliga spelare det.
b)Lägger kortet i mucken
c)Lägger upp ett nytt kort från toppen av leken.
§5.2 Ifall det ej kan fastställas vilket av korten som skulle ha varit burncard, tar man tillbaks floppen och blandar om leken och ger ut en ny flop.
§5.3 Flop/turn/river innehåller för många kort. Flop/turn/river dras tillbaks i leken och blandas om, burncard ska dock inte blandas in. Dealern ger en ny flop/turn/river. Detta gäller även om man vet vilket kort som inte skulle ha varit med.
§5.4 Ifall dealern lägger ut kort trots att inte satsningsomgången var avklarad, så tas korten tillbaks och blandas om (dock ej burncard). Nya kort läggs ut (inget kort bränns).

OBS! Korten blandas om OAVSETT vad spelarna anser!
Kommentar: Även om personen som inte hunnit agera ändå hade för avsikt att checka/folda, så ger detta ett allt för stort övertag och valmöjlighet för denne. Korten blandas alltid om, oavsett vad spelarna anser.

§5.4.1 Ifall fel sker på flopen, ska dealern agera så att RÄTT kort kommer på turn och river (dvs lägga undan turn och riverkort inklusive brännkort) så att dessa kommer på turn och river. Därefter blandas leken om, och floppen tas från leken. Efter detta använder man de undantagna korten för turn och river. Ifall ett kort bränts för lite, ska två kort brännas innan turn osv. Ifall svårigheter uppstår, tillkalla Tävlingsledningen.
§5.4.2 Om ett fel sker vid dealen av turn-kortet, ska den metod användas som på bäst sätt ser till att korten på bordet är identiska med dom som skulle ha legat ifall inget fel skett:

Ex: Oftast kommer detta att innebära att dealern bränner ett kort och lägger upp det som skulle vara river-kortet istället för turn-kortet. Därefter blandas resterande kort om INKLUSIVE det felaktigt exponerade turnkortet, kortleken kuperas, och sen läggs riverkortet upp UTAN att bränna kort. På så sätt blir korten på borden så lika de "riktiga" korten som möjligt.

§5.4.3 Om felet uppstår vid riverkortet tas det tillbaks i kortleken, som blandas om, kuperas och ett riverkort läggs upp UTAN att bränna kort.

Kommentar till 5.4.x: En äldre variant att ta "tredje från botten" när det blivit fel är helt förkastlig av flera olika skäl.

§6 Turordning och action "out of turn"
§6.1 Det är varje spelares skyldighet att vara uppmärksam under spelets gång och inte fördröja spelet. Den som fördröjer spelet genom exempelvis mobilprat får sin hand dödförklarad enligt §1.
§6.2 Verbalt agerande har samma effekt som fysiskt agerande vid bordet.
§6.3 Den som agerar "out of turn" (ej i rätt turordning), är oftast bunden av sin handling när det blir dennes tur, enligt följande:
§6.3.1 Ifall spelaren checkar out of turn, får denne inte betta eller raisa ifall det checkas fram till denne. Spelarens valmöjligheter är att checka (om ingen bet har gjorts före honom) eller fold respektive call (om någon har betat före honom).
§6.3.2 Ifall spelaren synar out of turn, får denne inte raisa under några som helst omständigheter. Om en mellanliggande spelare höjer, så kan den felande out-of-turnspelaren antingen lägga sig (då han förlorar synen, döda pengar till potten) eller komplettera upp till en korrekt syn.
§6.3.3 Om en spelare betar out of turn, gäller olika regler beroende på antalet kvarvarande spelare i potten:
§6.3.3.1 Exakt två kvarvarande spelare i bettingrundan: För en bet out of turn gäller då: (Det är A:s tur, B betar 5000).
A har nu följande val:
1) Om A checkar, så måste B beta exakt 5000
2) Om A betar 1-5000 så kan B välja att syna eller lägga sig. B:s pengar är INTE döda
3) Om A betar 5001 eller mer kan B välja att lägga sig (B:s pengar är döda), syna genom att komplettera upp till A:s bet, eller höja.
B skall i alla lägen ha en varning enligt § 1. TL skall vid sitt domslut speciellt upplysa A om möjligheten att göra en minimibet, som B då maximalt får syna.

Kommentar: Regel 6.3.3.1 skiljer sig mot exempelvis regler från USA (som har sitt ursprung i limitpoker). Regeln täcker väl upp alla möjliga fall. Två viktiga parametrar har varit orsak till regelskrivningen, nämligen dels att B inte skall ha chansen att "stjäla första bluffen" (men A skall ha rätt att avslöja sådana bluffar, dels att A skall ha möjlighet att få till en showdown). Dessa två parametrar är motstridiga, och den första parametern har ansetts som den viktigaste. Lösningen är då som visats ovan att A får chansen till en "skräddarsydd" bet upp till B:s bet. Väljer han att göra en minimibet, så är det nästan som en showdown. TL skall speciellt upplysa om denna möjlighet till "nästan showdown"

§6.3.3.2 Med tre eller fler spelare kvar i bettingrundan är en bet out of turn bindande. Den felande spelaren skall också dömas varning enligt §1.

Exempel: A betar 1.000. B funderar. C betar 5.000.
B protesterar nu och påpekar att det är hans tur. Turen återgår till B, som skall agera, med vetskapen att C kommer att beta 5000.
Om B lägger sig, synar eller betar mellan 1000-5000, så måste C beta 5.000.
Om B i stället väljer att beta 20.000 så blir det sedan C:s tur, Han kan då syna genom att lägga till 15.000, eller lägga sig (och de 5.000 är döda i potten). C kan INTE höja. Hans val är syn eller läggning.
Kommentar: Denna regel skiljer sig från regeln när det bara är två man i potten, på grund av att nu är värdet att "stjäla första bluffen" betydligt mindre. Orsaken till att en felaktig bet skall vara bindande är att detta domslut bäst skyddar BÅDE A och B. I annat fall skulle antingen A eller B få en orättvis fördel gentemot den andra, alternativt en signifikant nackdel gentemot C.

§6.4 Som komplettering /förtydligande till §6.3.x. Om en spelare inte är uppmärksam på en tidigare höjning och placerar fel antal marker i potten så räknas dom som satsade.

Exempel: Spelare A betar 1000, spelare B betar 5000, spelare C synar vad han tror är 1000.
Spelare C har då valet att
a) lägga sig, då de 1000 är förverkade och tillhör potten
b) syna genom att komplettera med ytterligare 4000
Spelare C har inte rätt att höja.

§6.5 Ifall en spelare glömt att agera (eller blivit överhoppad enligt 6.3.x) måste denne omedelbart påpeka detta ifall nästföljande spelare börjat agera (man får inte utnyttja det faktum att någon annan gjort fel för att medvetet försätta ännu fler personer i knipa). Ifall 3 eller fler spelare efteråt hunnit agera, har spelarens rätt att agera gått förlorad.

Exempel: Ifall spelare A glömt agera och spelare B, C, D, E checkat hela vägen runt, gör man inte om allt och går tillbaks till A. Ifall en bet sker efter spelaren, kommer denne naturligtvis få agera utefter det som vanligt, eftersom satsningen då går ett varv till och kommer tillbaks till A. Ifall spelaren som glömt att agera stod inför en bet, får denne inte raisa om 3 eller fler spelare agerat bakom, utan kan bara lägga sig eller syna.

§6.6 En spelare får inte folda om han inte står inför en bet. Undantaget från detta är spelaren som agerar sist på sista satsningsrundan. En icke-nödvändig fold missgynnar alla spelare som agerat före och premierar de som agerar efter den som foldat. Spelare som bryter mot §6.5 skall tilldömas straff enligt §1.

Exempel: Spelare A checkar, Spelare B och C foldar i onödan, varvid den sista spelaren ( D ) betar. Här kan man med fog hävda att det är mycket mer sannolikt att D betar än om alla tre motspelare var kvar i handen. Spelare A har ingen som helst vetskap om betten beror på en stark hand, eller att B & C foldat. Spelare A har en nackdel och D en enorm fördel av dessa onödiga folds.

§6.7 Ifall spelare elimineras kan dealerknappen stanna kvar så att alla spelare fullgör sin skyldighet att betala Small- och Big Blind.

Ex: I denna hand skulle spelare A betala Small Blind och spelare B betala Big Blind, men under förra handen slogs A ut ur turneringen. I detta fall ska spelare B inte kunna slippa sin skyldighet att betala Big Blind och i denna hand finns det således bara en Big Blind. Under nästa hand flyttas inte knappen, utan spelare B är Small Blind och spelare C är Big Blind. Det är först efter den här handen som knappen flyttas.

§7 Satsningar i rätt turordning
Insatser gjorda utom tur regleras i §6.
§7.1 Stringbet är ej tillåtet, all betande skall vara tydligt och i en rörelse. Det finns ETT undantag: Om spelaren FÖRST tydligt säger raise, SEDAN lägger lika mycket som synen kostar, så har han rätt att gå tillbaks EN gång till stacken för att hämta höjningen.
En stringbet räknas som syn och ingenting annat om någon agerat innan, alternativt en bet på det "första beloppet" som spelaren satsade.
§7.2 One chip rule:
§7.2.1 Satsning med EN enda marker (som förste spelare i potten)
a) Innan floppen: ifall en enstaka marker kastas in utan att spelaren redan INNAN tillkännagivit att det var en raise, anses detta som en syn. Dvs, om marken når duken före något sägs = syn.
b) Efter floppen: En marker inkastad betyder en bet på hela beloppet.
§7.2.2 Satsning med EN enda marker (annan spelare har betat före). En enstaka marker ses som en syn, ifall inget sagts före.

Kommentar till 7.2.x: Tydlighet är viktigt. Det här är en regel som många Internetspelare har lite svårt att förstå: Om du enbart slänger in ETT chip, utan att tydligt säga vad du gör, så räknas det som en SYN. Exempel: Spelare A betar 100. Spelare B slänger in ett chip värt 1000 (han har dessutom ett eller flera 100-chip). Detta räknas som syn, inte höjning. Hade han däremot stängt in TVÅ 500-chip så hade det varit en höjning till 1000. Motiveringen i regeln ligger i att skydda oskyldiga spelare. ETT 1000-chip kan tolkas på flera sätt, och för att inte bryta mot § 7.1 så skall man vara övertydlig vid höjningar.

§7.3 I alla satsningsrundor i big-bet poker skall minimumsatsningen vara minst lika stor som Big Blind, undantaget svensk mörkpoker, då minimuminsatsen är Small Blind. Görs en ursprunglig satsning (dvs. ingen annan har satsat före under satsningsomgången) som inte motsvarar minimumsatsningen, måste spelaren lägga in mer marker till en full bet.
§7.4 Samtliga höjningar måste vara lika stora eller större än storleken på föregående satsning.

Ex: Spelare A höjer 200. Om spelare B vill reraisa, måste den nya höjningen vara minst 200 och det minsta belopp denne kan lägga in är totalt 400 (syn 200 + reraise 200). Vill spelare B reraisa med MER än 200, finns inga restriktioner (förutsatt no-limit). Är spelet pot-limit eller limit sätter ju dessa regler ramarna för maxinsatserna).

§7.5 Muntligt agerande i tur är BINDANDE.
§7.5.1 Om munnen säger en sak och händerna en annan sak så gäller det högsta satsade beloppet: Säger du "10K" men betar 5K, eller tvärt om, så är det alltid det högsta av dessa belopp som räknas som satsade.
§7.6 Spelaren skall helst visa vad denne avser göra vid bordet, helst genom att säga högt "jag höjer", "jag synar" "check" (knacka går bra).
§7.7 En satsning är bindande när markerna når bordsytan, skjuts fram mot potten eller när spelaren muntligen uttalar vad denne ska göra.

Kommentar: Du kan sitta och räkna markerna och göra i ordning en tänkt insats i nära anslutning till din markerstapel, det är helt okej. Skjuter du sedan fram den, DÅ har du gjort din bet.

§7.8 "Half-bet rule". Om en spelare försöker höja mindre än minsta tillåtna belopp, så måste spelaren lägga till marker så att det blir en full bet/raise. För att tvånget ska träda i kraft måste den felaktiga raisen utgöra minst hälften av en full raise. Är underhöjningen mindre än 50 % får han INTE höja (undantaget all-in så klart).

Exempel: Om spelare A har satsat 500 och spelare B raisar för lite:
a) Han raisar till 700 (höjer med 200, mindre än hälften av 500) = SYN, tar tillbaks 200 så att det blir en syn på 500.
b) Han raisar till 800 (höjer med 300, mer än hälften av 500) = RAISE, tvungen att lägga in så att totalen blir 1000, vilket motsvarar en full raise.

§ 7.9 Fel antal marker satsade: Dealers, spelare vid bordet, tävlingsledning och övrig turneringspersonal är SKYLDIGA att ingripa om de ser någon satsa fel antal marker eller räknar en bet felaktigt. Åskådare, spelare vid annat bord eller liknande får INTE ingripa vid ett sådant misstag.
§8 Tävlingsledarens procedurer
§8.1 Bryta bord. Ett bord ska brytas upp då spelarna på det bord som står först i tur att brytas kan placeras ut på övriga bord. Borden bryts upp i en tänkt turordning. Helst i nummerordning, t ex först bord 8, sen bord 7 etc.

Kommentar: Om tävlingsledningen tänker frångå en logisk ordning av bordsbryte skall detta tydligt meddelas innan start (eller så fort som möjligt när beslut tas). Exempelvis kan belysningsskäl utgöra grund för att ett bord bryts "i förtid". Det har betydelse ur "imagemässigt perspektiv" om man sitter på ett bord som snart skall brytas eller på ett bord som skall vara stabilt länge, så detta måste spelarna ha vetskap om.

§8.2 Balansering av bord. Bord balanseras då ett bord har två färre spelare än något annat bord. Om flera bord har lika många spelare väljs det bord som är tänkt att brytas först. Om det är en tävling med fler än nio kvarvarande bord äger tävlingsledningen rätt att (pga logistikskäl) flytta spelare från valfritt närliggande bord under förutsättning att a) nedan används.
a) Balansering vid dealerbord: Tävlingsledningen flyttar spelare så att hans position jämfört med big blind inte förändras.

Exempel: Vid bord 1 är BB+2 och BB+4 tomma platser. Tävlingsledaren flyttar då spelare BB+2 från bord 2 till plats BB+2 vid bord 1.
Tävlingsledningen flyttar alltid spelare med "sämst position" först, dock skall small blind aldrig flyttas till annat bord.

b) Balansering vid player dealt: Helst skall regel a) använda, men tävlingsledaren får använda en alternativregel om han så önskar, bara han är konsekvent igenom hela tävlingen:
Den spelare som ska få big blind nästa hand flyttar från det bord som har flest spelare. Spelaren placeras in så nära big blind som möjligt, helst på big blind. Spelaren står över om denne kommer in på button eller small blind.

Kommentar till regeln: Här finns det lika många regelvarianter som det finns klubbar. I fall A är det mest rättvist som regeln beskriver. I fall b så kommer man alltid att gynna någon eller missgynna någon. En regel som många klubbar haft tidigare är att flytta spelaren med minst marker och sätta honom i så bra position som möjligt. Denna regel håller borden bra balanserade markermässigt, men den gynnar ju en spelare med lite marker gentemot de andra.
Klubbarna uppmuntras använda regel a) även vid player-dealt spel.

§9 Exponerade kort
§9.1 Om en spelare visar kort så räknas handen som död. Undantaget uppenbara misstag - och det är extremt stort krav på "uppenbarligheten".

Varför så hårda regler? Jo:
a) Spelaren skall inte under några omständigheter kunna ta råd av utomstående eller andra spelare
b) Att visa ett kort påverkar spelarna som skall agera, men indirekt påverkar dom även de andra spelarna i hela turneringen, som helst vill se all-inmatcher hela tiden och att folk åker ut.
Enda undantaget är när det bara återstår två spelare kvar i HELA turneringen - nu är det okej att visa sina kort, då tredje man inte påverkas av agerandet. Dock dömer TL "död hand" om någon utomstående påverkar utgången enligt a) ovan.
Extra kommentar: Exponerade kort i cashgame
Så länge som det är mer än två aktiva spelare i ett cashgame gäller samma regler som för tävlingsspel enligt §9.1. Däremot, är det exakt två aktiva spelare kvar i potten, så är det upp till "house rules" om dom skall eller inte skall straffas för exponerade kort.
Skillnaden i reglerna gäller att i turneringsspel så drabbas tredje man av exponerade kort, då spelarna vill se "blodiga bataljer" och att spelare blir eliminerade. Detta argument föreligger inte i cashgame. Klubbarna uppmanas att diskutera igenom regel §9.1 och publicera sin "house rule" vad gäller cashgame.